GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

1.1. Společnými správci Vašich osobních údajů (dále jen "správci") jsou AC Wozmeni Zlín z.s., se sídlem Mokrá I 313, Mladcová, 760 01 Zlín, identifikační číslo: 03679705 (dále jen "sportovní oddíl") a spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 123 (dále jen "ČAS").

1.2. Kontaktní údaje sportovního oddílu jsou následující: adresa pro doručování Mokrá I 313, Mladcová, 760 01 Zlín, adresa elektronické pošty acwozmeni.zlin@seznam.cz, telefon 773 258 136. Kontaktní údaje ČAS jsou následující: adresa pro doručování Diskařská 2431/4, Praha 6, adresa elektronické pošty atletika@atletika.cz, telefon 233 014 400.

1.3. Správci nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4. Vaším kontaktním místem je sportovní oddíl.

2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Účely zpracování Vašich osobních údajů jsou:

2.1.1. evidence Vašeho členství či jiné účasti na sportovním oddílu a související evidence v rámci ČAS, včetně vedení uživatelských účtů v rámci webových portálů ČAS, možnosti Vás kontaktovat, potřeby Vaší identifikace při vstupu do střežených prostor ČAS (zejména vyhrazených sportovišť) a dále včetně evidence a vyhodnocování Vaší sportovní výkonosti a s tím související poskytované finanční podpory, přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení"); a

2.1.2. evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik), přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správců či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení; a

2.1.3. marketing, včetně zasílání obchodních sdělení některým ze správců či třetími osobami, přičemž právním základem tohoto zpracování je případné udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

2.2. Kategorie osobních údajů zpracovávané pro jednotlivé účely zpracování jsou uvedeny v příloze č. 1.

2.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY

3.1. Evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik) je založeno na oprávněných zájmech správců či třetí strany. Takovou třetí stranou mohou být zejména pořadatelé závodů, národní či mezinárodní sportovní asociace a subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou. Zpracování osobních údajů těmito subjekty a správci k uvedenému účelu je nezbytné k plnění předmětu jejich činnosti (a je jejich oprávněným zájmem). Vaše zájmy na ochraně těchto informací nepřevažují nad oprávněnými zájmy správců, třetích stran a veřejnosti na vedení databází výsledků sportovních událostí, včetně jednotlivých výkonů a identifikace účastníků závodů a vedení historických statistik, a na informování veřejnosti o průběhu sportovních klání.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence členství či jiné účasti ve sportovním oddílu dle čl. 2.1.1 budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z Vašeho členského vztahu ke sportovnímu oddílu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

4.2. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. 2.1.2 budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu správce či třetí osoby dle čl. 3.

4.3. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu dle čl. 2.1.3 budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z Vašeho členského vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

5. ÚLOHA SPOLEČNÝCH SPRÁVCŮ A JEJICH VZTAHY VŮČI SUBJEKTŮM ÚDAJŮ

5.1. Společnou správu Vašich osobních údajů vykonávají správci v souladu se smlouvou uzavřenou mezi nimi dle čl. 26 nařízení. Tato smlouva vymezuje mimo jiné podíly správců na odpovědnosti za plnění povinností podle nařízení, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a povinnosti poskytovat informace uvedené v čl. 13 a čl. 14 nařízení. Osobní údaje od Vás shromažďuje sportovní oddíl a plní za správce informační povinnost vůči Vám dle čl. 13 nařízení.

5.2. Bez ohledu na ustanovení čl. 5.1 můžete vykonávat svá práva vyplývající z nařízení a vztahující se ke zpracovávaným osobním údajům, včetně práva na náhradu újmy, u každého ze správců a vůči každému z nich.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být trenéři či rozhodčí, včetně osob, v rámci kterých trenéři či rozhodčí působí, subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou, subjekty zajišťující technické, organizační či statistické služby pro správce a dále orgány veřejné moci zejména v souvislosti s poskytovanými dotacemi (kupříkladu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a Český olympijský výbor. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu dle čl. 2.1.3 pak budou také marketingoví partneři správců.

6.2. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. 2.1.2 mohou být zveřejněny.

6.3. Správci nemají v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Evropské atletické asociaci do Švýcarska a dále s výjimkou předání Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu dle čl. 2.1.3 do Spojených států amerických společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Společnost The Rocket Science Group LLC je certifikovanou osobou v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro členství ve sportovním oddílu a pro plnění cílů ČAS. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné se stát členem sportovního oddílu. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro účely marketingu není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k Vašemu členství ve sportovním oddílu či pro plnění cílů ČAS.

7.4. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci (a to v případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každé zprávě obchodního sdělení zasílané správcem nebo napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce acwozmeni.zlin@seznam.cz.

7.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

PŘÍLOHA Č. 1 - KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH PRO JEDNOTLIVÉ ÚČELY

Pro účely evidence Vašeho členství či jiné účasti na sportovním oddílu dle čl. 2.1.1 mohou být zpracovávány následující osobní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, telefon, e-mailová adresa, e-mailová adresa zákonného zástupce, rodné číslo, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, EAN, EAN 2, velikost oblečení, velikost obuvi, velikost chodidla, výška, hmotnost, rodné příjmení, informace o typu členství, informace o zařazení do ČPTM/RSC, informace o registraci, informace o oddílu, informace o platnosti registrace, informace o zákazu činnosti, datum lékařské prohlídky, informace o hostování (včetně historie), historie registrace a přestupů, fotografie; sportovní výkony, pořadí v závodech, reakce na startovních blocích, získané body, informace o osobním rekordu, informace o rekordu sezóny, dráha/pořadí startu, hlavní a vedlejší disciplíny (včetně historie), výkony, plány na výkon, výkonnostní skupina, plány výcvikových táborů, osobní trenér.

U trenérů mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: trenérská třída, platnost registrace, datum školení, historie školení, specializace. U rozhodčích mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: informace o příslušnosti ke krajskému atletickému svazu, platnost registrace, rozhodcovská třída, číslo průkazu, specializace, informace o instruktorovi. U funkcionářů a organizačně technických pracovníků mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: pozice funkcionáře a typ jeho funkce a pozice technicko-organizačního pracovníka.

Pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. 2.1.2 mohou být zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, výška, hmotnost, rodné příjmení, informace o registraci, informace o oddílu, informace o platnosti registrace, informace o zákazu činnosti, informace o hostování (včetně historie), historie registrace a přestupů, fotografie; sportovní výkony, pořadí v závodech, reakce na startovních blocích, získané body, informace o osobním rekordu, informace o rekordu sezóny, dráha/pořadí startu, hlavní a vedlejší disciplíny (včetně historie), výkony, osobní trenér.

Pro účely marketingu dle čl. 2.1.3 budou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, velikost oblečení, velikost obuvi.